Ja mājoklī neviens nav deklarēts, jāmaksā lielāks nodoklis

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) Latvijā tiek aprēķināts, pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantu, kur noteiktā nodokļa likme ir robežās no 0,2% līdz 3% no īpašuma kadastrālās vērtības.

 

Kā zināms, NĪN administrēšanu veic pašvaldības. Ogres novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana notiek atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21. septembra saistošiem noteikumiem Nr. 19/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”, arī NĪN likmi likumā noteiktajās robežās nosaka pašvaldība. Ogres novada administratīvajā teritorijā tiek piemērota zemākā likme, t.i., 0,2% no īpašuma kadastrālās vērtības. 
 
Ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, pašvaldība ir tiesīga noteikt NĪN likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Ogres novadā paaugstināta likme – 3 % – kopš 2018. gada 1. janvāra ir noteikta būvēm, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas. 
 
Ar 2019. gada 1. janvāri Ogres novadā paaugstināta NĪN likme tiks piemērota vēl vienai nekustamā īpašuma kategorijai. Atbilstoši Ogres novada pašvaldības domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību” NĪN likme 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiks piemērota dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, ja šajos objektos dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.
 
“Lēmumu par paaugstinātas NĪN likmes piemērošanu Ogres novada pašvaldības dome ir pieņēmusi, lai motivētu personas, kuras pastāvīgi dzīvo Ogres novada administratīvajā teritorijā un izmanto Ogres novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus un infrastruktūru, bet nav deklarējušas savu dzīvesvietu, to izdarīt. Tāpat ir svarīgi motivēt iedzīvotājus ievērot Dzīvesvietas deklarēšanās likumā noteikto – personai būt sasniedzamai savā dzīvesvietā,” skaidro Ogres novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs Ronalds Vītols.  
 
 
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2018. gada 1. janvāri Ogres novadā savu dzīvesvietu ir deklarējušas 35 357 personas (par 425 personām mazāk nekā uz 2017. gada 1. janvāri), taču šis skaitlis varētu būt krietni lielāks, jo novadā šobrīd ir 3050 mājokļi (1410 dzīvokļi un 1640 privātmājas), kuros nav deklarēta neviena persona. Vai šie mājokļi patiešām stāv tukši? Varbūt kāds arī netiek apdzīvots, taču, visticamāk, lielākajā šo mājokļu daļā cilvēki dzīvo, taču deklarēti ir kaut kur citur. Acīmredzot šie mājokļi to īpašniekiem ir kā kapitāla ieguldījums, kas, iespējams, tiek  izīrēti bez tiesībām īrniekam tajā deklarēt savu dzīvesvietu.
 
Kā zināms, ikvienas pašvaldības budžetā lielāko finansējuma apjomu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi – pašvaldība no valsts budžeta saņem 80%, savukārt valstij paliek 20% no kopējā IIN apjoma. IIN maksā ikviens strādājošais, to maksā arī pensionāri, un šis nodoklis ienāk tās pašvaldības budžetā, kurā cilvēks ir deklarējis savu dzīvesvietu, tas nozīmē, ka daļa IIN novada pašvaldības budžeta ieņēmumos neienāk. Cilvēks šeit dzīvo, izmanto visu pašvaldības infrastruktūru, bet tās veidošanā, uzturēšanā un attīstībā faktiski nepiedalās, jo viņa IIN ienāk kādas citas pašvaldības budžetā.
 
Deklarējot savu dzīvesvietu Ogres novadā, cilvēks ne tikai sniegs būtisku ieguldījumu novada attīstībā, bet arī iegūs reālu labumu – iespēju izmantot dažādus pašvaldības atvieglojumus un priekšrocības.
 
“Nodokļu paaugstināšana nekad nav bijis un droši vien arī nebūs populārs solis, taču paaugstinātas NĪN likmes noteikšana mājoklim, kurā neviena persona nav deklarēta, lielā mērā novērš netaisnīgo attieksmi pret tiem, kuri novadā ir deklarējuši savu dzīvesvietu un ar saviem nodokļiem piedalās likumā noteikto pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanā, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, izglītības, kultūras, sociālās aizsardzības, sabiedriskās kārtības un citās jomās, par kuru funkcionēšanu un attīstību atbild pašvaldība,” uzsver R. Vītols.

Avots: http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=1&doc=236767

 


 

 

Mednieku 19 dzīvokļu īpašnieku kopsapulce


UZAICINĀJUMS
uz dzīvojamo māju Mednieku ielā 19, Ogrē dzīvokļu īpašnieku kopsapulci

 

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 19.panta otrajai daļai, uzaicinām dzīvokļu Mednieku ielā 19, Ogrē īpašniekus ierasties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kas notiks 2018.gada 20.aprīlī plkst. 18.00, Mednieku ielā 21/23, Ogrē, 3.stāvā.

Informējam, ka, ierodoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Gadījumā, ja Jūs pilnvarojat citu personu pārstāvēt savas kā dzīvokļa īpašnieka intereses dzīvokļa īpašnieku kopībā, tad ir nepieciešams rakstveida pilnvarojums.


 

Par legionellas baktērijas izplatības nepieļaušanu

 

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem, iedzīvotājiem svarīgi regulāri veikt dušu galviņu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī dezinficēt, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot verdošā ūdenī.

Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina ūdens krānos un dušās, kas tiek reti izmantoti. Tas jādara arī ikreiz pirms ūdens lietošanas pēc ilgstošas prombūtnes (Legionellas īpaši vairojas siltā ūdenī, cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī, piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek izmantoti krāni vai dušas).


SIA Senču nami
Par grāmatvedību

Informējam, ka SIA „Senču nami” grāmatvedība atrodas Mednieku ielā 19 - 74, Ogrē (zaļā māja)

Kases darba laiks ir noteikts:

Pirmdien     900 – 1800 (pusdienu pārtraukums no 1200 – 1300)

Trešdien     1500 – 1800

Piektdien    830 – 1200

Pārējā laikā maksājumus iespējams veikt, sazinoties ar grāmatvedību pa tālruņu numuriem - 29431918 (Agita) vai 29129867 (Irina)


 

Par ūdens patēriņa starpību

Mednieku ielā 19, Ogrē

Informējam, ka 30.09.2015. stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (turpmāk - noteikumi)

30.04.2011. savstarpēji noslēgtajā Daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumā minētā kārtība ir saskaņā ar šiem noteikumiem un paliek spēkā, bet saskaņā ar noteikumiem ūdens patēriņa starpības sadales kārtība netiks piemērota, bet ūdens patēriņa starpība tiks sadalīta atbilstoši dzīvokļu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi būs dzīvojamā mājā):

1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā, bet ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas;

2. kuru dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

3. kuri atkārtoti nav ļāvuši veikt dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu ir rakstiski paziņots termiņā, kas nav mazāks par vienu nedēļu, nosūtot paziņojumu uz dzīvokli, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

4. kuru dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti vai tie nav noplombēti, vai to plombējums ir bojāts, vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, nevar veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt iespēju veikt attiecīgajā dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku.

Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai noteikumos minētajā kārtībā nav informējis par prombūtni, aprēķina ūdens patēriņu, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.


Mednieku 24, Ogrē dzīvokļu īpašniekiem

Par individuālajiem balkoniem/lodžijām

Informējam, ka, veicot dzīvojamās mājas ikgadējo apsekošanu, tika konstatēts, ka caur vairāku dzīvokļu individuālo balkonu/lodžiju grīdām zem mājas fasādes apmetuma iekļūst mitrums (lietus, sniega ūdens), tādējādi kopīpašumam tiek radīti bojājumi.  

Tā kā mājas celtniecības gaitā balkona grīdas flīzēšanu veica dzīvokļu īpašnieki, lūdzam apsekot Jūsu dzīvokļa balkonu/lodžiju grīdas un nepieciešamības gadījumā līdz 30.09.2015. novērst minētos defektus.


Владелцам квартир в городе Огре по улице Медниеку 19 и 24, используя интернет, получив код клиента и пароль, возможно:

  • Для владельцев Медниеку 19, сдать показатели стётчиков воды,
  • Отправить письмо ООО «Senču Nami».

Если Вы не получили код клиента и пароль, просьба информировать на э-почту: aija@sencunami.lv

С уважением
ООО «Sen
ču Nami» администрация